99+ Debit Meaning In Marathi | डबट महणज कय debit – Best मराठी अर्थ

Debit Meaning in Marathi
Debit Meaning in Marathi: Debit शब्दाचे मराठीत अर्थ हा ‘वजा होणे’ असा आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा आपण बँकेकडून पैसे ट्रान्सफर करतो ...
Read more