Correlation Meaning in Marathi कोरेलेशन म्हणजेच मराठीत कसं सांगावं? 2024

77 0
Correlation Meaning in Marathi

Correlation Meaning in Marathi:- कोरेलेशन हे एक आंकडात्मक अंश आहे ज्यामुळे दोन किंवा अधिक परिमाणे किंवा घटके एकमेकाशी संबंधित आहेत. एकमेकाशी कोरेलेशनची मापदंडी अंगठांचं दर्शवते, ज्यामुळे सुचलेलं अंश सुधारित या दोन परिमाणांचं संबंध दर्शवते. कोरेलेशन वापरून दोन परिमाणे किंवा घटके कसं एकमेकाशी संबंधित आहेत, हे सांगण्यात येतं.

उदाहरणार्थ, एका गावात पावसाच्या मात्रेमुळे शेतीसाठी उपयुक्त आहे की नाही, यासाठी तोंडाला पाणी देण्यासाठी दुसरं गाव निर्माण केलं. त्यामुळे ह्या दोन घटकांमध्ये कोरेलेशन सापडतं, आणि त्यातील संबंध तयार होतं.

कोरेलेशन हे अंश विचाराचं, अभ्यासाचं, किंवा प्रणालीसंबंधित कामांमध्ये महत्वाचं आहे. त्यामुळे दोन किंवा अधिक परिमाणे किंवा घटके एकमेकाशी कसं संबंधित आहेत, हे समजावंयाचं आणि निर्धारित करण्याचं साध्य होतं.

correlation meaning in marathi in statistics

कोरेलेशन म्हणजे आंकडशास्त्रातील अर्थ:- कोरेलेशन हे एक आंकडशास्त्रीय अंश आहे ज्यामुळे दोन किंवा अधिक संख्यांचं किंवा प्रमाणांचं संबंध ओळखता येतं. या संबंधाने समजायचं कि कसं एक संख्या बदलतं, त्यामुळे दुसरं संख्या किंवा प्रमाण कसं बदलतं.

उदाहरणार्थ, जेव्हा दोन संख्यांमध्ये कोरेलेशन पॉझिटिव आहे, तेव्हा जर एक संख्या वाढतं, तर दुसरं संख्या वाढतं. आपल्या आंकडशास्त्रीय अध्ययानात, ह्या कोरेलेशनाने दोन संख्यांमध्ये कसं संबंधित आहे, हे सांगतं.

कोरेलेशन हे गुणसूचकांमध्ये एक आहे ज्यामुळे संबंध ओळखलं जातं आणि संख्यांमध्ये कोणतंरी परिस्थिती सापडतं, हे मापदंड आपल्या आंकडशास्त्रीय अभ्यासात वापरलं जातं.

correlation meaning in marathi to english

कोरेलेशन हे म्हणजे एकमेकांचं संबंध ओळखणारं आंकडशास्त्रीय पदार्थ. यात्रेतील दोन किंवा अधिक घटकांमध्ये एकमेकांसंबंध किंवा संपर्काची मापदंडी ओळखून घेतली जाते. ह्या प्रक्रियेत, जर एक घटक वाढतो, तर दुसरं घटक किंवा परिमाण कसं बदलतं, हे ओळखलं जातं. यामुळे त्यांचं संबंध सापडतं आणि ह्या मापदंडानुसार स्थिती सुधारली जाते.

correlation meaning in marathi how are you

“कोरेलेशन” ह्या शब्दाचं आपल्याला नमस्कार किंवा तुमचं कसं आहे याचं अर्थ नसतं. हे शब्द सांगण्यात येत नसल्यानं, मला तुमचं “कसं आहे” चे उत्तर देतायचं आहे.

correlation meaning in Marathi how are you doing

“कोरेलेशन” ह्या शब्दाचं आपल्याला नमस्कार किंवा तुमचं कसं आहे याचं अर्थ नसतं. “तुम्ही कसं करत आहात?” चं उत्तर सांगतायचं आहे.

correlate meaning in the Marathi language

“कोरेलेट” ह्या शब्दाचं मराठीत “संबंधित करणे” किंवा “संबंधित होणे” असा अर्थ देतात. जर दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक गोष्टींमध्ये संबंध असतात, तर ती गोष्टीं “कोरेलेट” म्हणून संबंधित किंवा एकमेकाशी संबंधित असतात.

clinical correlation meaning in Marathi

“क्लिनिकल कोरेलेशन” म्हणजे वैद्यकीय संबंध. ह्या अर्थाने, एक वैद्यकीय अथवा चिकित्साकीय परीक्षण किंवा तपासणीसंबंधित माहितींचं विशेष संबंध. ज्या क्षेत्रात या शब्दाचं वापर होतं, ती गोष्टी एकमेकाशी संबंधित असतात आणि रोगीसाठी योग्य वैद्यकीय निर्णय घेतला जातो.

clinicopathological correlation meaning in marathi

“क्लिनिकपॅथोलॉजिकल कोरेलेशन” म्हणजे वैद्यकीय आणि पॅथोलॉजिकल दृष्टिकोनात संबंध. ह्या अर्थाने, रोगीच्या लक्षणांच्या आधारे आणि त्याच्या शरीरातील परिणामांच्या दृष्टिकोनात, यात्रेतील वैद्यकीय आणि पॅथोलॉजिकल माहितींचं संबंध. ह्यामुळे रोगाचं ठरवणारं व त्याचं उपचार करणारं एकमेकाशी संबंधित आहे.

histopathological correlation meaning in marathi

“हिस्टोपॅथोलॉजिकल कोरेलेशन” म्हणजे संदर्भित रोगाच्या विशिष्ट परिस्थितीतील वैद्यकीय आणि हिस्टोपॅथोलॉजिकल अभ्यासांमध्ये संबंध सापडणे. ह्या संबंधाने आपल्याला त्या विशिष्ट रोगाची समज करण्यात मदत होते, हिस्टोपॅथोलॉजिस्ट आणि वैद्यकीय तंतूंचं संबंध ठरवण्यात मदत होते.

correlation coefficient meaning in Marathi

“कोरेलेशन संदर्भांक” म्हणजे दोन किंवा दोनांपेक्षा अधिक परिमाणांमध्ये संबंधाचं मापदंड. या संदर्भांकाने दरेक परिमाणाचं आपसांगितक संबंध दाखवतं, ज्यामुळे त्या परिमाणांमध्ये एकमेकांचं परिसंचय होतं किंवा होऊ शकतं. या संबंधांमुळे आपल्याला एक परिमाणाचं दुसरंसंग तुलना करून सांगितलं जातं, ज्यामुळे दोन परिमाणांमध्ये किंवा घटकांमध्ये कसं आपसांगितक संबंधित आहे हे ओळखून घेतलं जातं.

correlation meaning in Marathi translation

“कोरेलेशन” म्हणजे दोन किंवा दोनांपेक्षा अधिक परिमाणांमध्ये संबंधाचं मापदंड. ह्या संबंधांचं मूल्यांकन करण्यात, त्यांमुळे परिमाणांमध्ये कसं संबंधितता आहे, हे सांगतं. जर दोन परिमाणांमध्ये कोणतंरी संबंध असतं, तर त्यांमुळे त्या परिमाणांमध्ये एकमेकांसंग सांबंधिकता होतं किंवा होऊ शकतं.

correlation meaning in Marathi definition

“कोरेलेशन” ह्या शब्दाचं मराठीत अर्थ असं: दोन किंवा दोनांपेक्षा अधिक परिमाणांमध्ये संबंधाचं मूल्यांकन किंवा मापदंड. या संबंधांमुळे एक परिमाणाचं दुसरंसंग तुलना करून सांबंधिकता सापडतं, ज्यामुळे त्या परिमाणांमध्ये एकमेकांचं परिसंचय होतं किंवा होऊ शकतं.

spurious correlation meaning in Marathi

“असत्य कोरेलेशन” म्हणजे दोन किंवा दोनांपेक्षा अधिक परिमाणांमध्ये संबंध होतं, परंतु त्याचं कारण आपसांगितक संबंध नसतं किंवा होऊ शकतं. या परिमाणांमध्ये होणारं संबंध आजूबाजूला कार्यकारी किंवा पुनरावलोकनांमध्ये आधारित नसतं, त्यामुळे हे असत्य आहे. असत्य कोरेलेशन होऊ शकतं कारण एक अन्य किंवा तिसऱ्या परिमाणाने वेगवेगळ्या कारणांमुळे संबंधित होऊ शकतं, परंतु त्याचं खूप सांबंधिक नसतं.

correlation name meaning in Marathi

“कोरेलेशन” ह्या शब्दाचं मराठीत अर्थ असं: दोन किंवा दोनांपेक्षा अधिक परिमाणांमध्ये संबंधाचं मूल्यांकन किंवा मापदंड. या संबंधांमुळे एक परिमाणाचं दुसरंसंग तुलना करून सांबंधिकता सापडतं, ज्यामुळे त्या परिमाणांमध्ये एकमेकांचं परिसंचय होतं किंवा होऊ शकतं.

Leave a Reply