700 Best English Sentence Meaning In Marathi | इंग्रजी वाक्याचा मराठीत अर्थ

Photo of author

By Abhishek Patel

काही English Sentence Meaning In Marathi इंग्रजी ही जगभरात मोठ्या प्रमाणावर बोलली जाणारी भाषा आहे, लोक दररोज मूलभूत बोलली जाणारी वाक्ये वापरतात. एखाद्याला अभिवादन करण्यापासून गुडबाय म्हणण्यापर्यंत, आपल्या संभाषणांमध्ये इंग्रजी वाक्यांचे अनेक दैनिक उपयोग आहेत.

काही साध्या मार्गदर्शनाने कोणीही ही परदेशी भाषा त्यांच्या दैनंदिन जीवनात वापरू शकतो. या परकीय भाषेत बोलायचे असेल तर कुठेतरी अडकले तर काळजी करण्यासारखे काही नाही.

येथे काही मूलभूत इंग्रजी वाक्ये आहेत जी कोणीही बोलू आणि समजू शकतात. हे पहा आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात याचा सराव सुरू करा. रोजच्या वापरासाठी इंग्रजी वाक्य मराठीत.

English sentence meaning in Marathi meaning

English Sentence Meaning In Marathi

English SentenceMarathi Sentence
Don’t walk barefoot.अनवाणी चालु नका.
Put the clothes to dry.कपडे सुकविण्यासाठी ठेवा.
Peel off the potatoesबटाटे सोलून घ्या
Peel off the Orange.संत्र्याची साल काढून टाका.
Make the bed. / Prepare the bed.अंथरुण नीट कर. / बेड तयार करा.
Open the lid/cap/cover.झाकण/कॅप/कव्हर उघडा.
Turn on the tap.टॅप चालू करा.
Turn off the tap.टॅप बंद करा.
English sentence meaning in marathiइंग्रजी वाक्याचा मराठीत अर्थ
Do not lean against the wall.भिंतीवर झुकू नका.
Use your brain.आपली बुद्धी वापर.
Speak softly. / Speak quietly.हळूवारपणे बोला. / शांतपणे बोला.
Serve the food.जेवण सर्व्ह करा.
Walk on the tiptoe.टिपटो वर चाला.
Do you know what I mean?तुला माहितीये मी काय म्हणतोय?
Don’t worryकाळजी करू नका
I don’t agree.मी सहमत नाही.
Did you get it?तुम्हाला समजले का
Where are you fromतुम्ही कुठून आहात
Do as I say.मी सांगतो तसे करा.
English sentence meaning in marathiइंग्रजी वाक्याचा मराठीत अर्थ
A lovely day, isn’t it?एक सुंदर दिवस, नाही का?
What do you need?तुम्हाला कशाची गरज आहे?
Please come as soon as possible.कृपया लवकरात लवकर या.
I hope so.मला अशी आशा आहे.
Do you understand meतुम्ही मला समजता का
What’s your phone numberतुझा दूरध्वनी क्रमांक काय आहे
Call me any day.मला कोणत्याही दिवशी कॉल करा
I admire youमी तुमची प्रशंसा करतो
Can I help youमी तुम्हाला मदत करू शकतो का
What do you want to doतुम्हाला काय करायचं आहे
You are wasting my time.तुम्ही माझा वेळ वाया घालवत आहात
Good morning!शुभ प्रभात!
Good day to you, Sir!तुम्हाला शुभ दिवस, सर!
He is still not well.तो अजूनही बरा नाही.
English sentence meaning in marathiइंग्रजी वाक्याचा मराठीत अर्थ
I will call you later.मी तुला नंतर कॉल करेन.
I will catch you soon.मी तुला लवकरच पकडेन.
Please give me your hand.कृपया मला तुझा हात द्या.
Get out of my sight.माझ्या नजरेतून निघून जा.
I did not understand.मला समजले नाही.
What do you mean?तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?
What are you talking about?काय बोलताय?
Could you stay away from my stuff?तुम्ही माझ्या गोष्टींपासून दूर राहू शकता का?
I am sorry.मला माफ करा.
I am feeling tired todayमला आज थकवा जाणवत आहे
It’s none of your business.तो तुमचा कोणताही व्यवसाय नाही.
I don’t know.मला माहीत नाही.
We both like each other.आम्ही दोघे एकमेकांना पसंत करतो.
Come quickly.लवकर ये.
Talk to you later.तुझ्याशी नंतर बोलू.
Thank You very much.खूप खूप धन्यवाद.
What is your problem?तुझी समस्या काय आहे?
Can I ask you something?मी तुला काही विचारू का?
It was nice meeting you.तो आपण भेट छान होते.
How are you?तू कसा आहेस?
What is going on?काय चाललंय?
What are your likes and dislikes?तुमच्या आवडी-निवडी काय आहेत?
English sentence meaning in marathiइंग्रजी वाक्याचा मराठीत अर्थ
What can I do for you?मी तुमच्यासाठी काय करू शकतो?
Will you please help me with this?कृपया यात मला मदत कराल का?
This is not a joke.हा विनोद नाही.
Stop kidding.थट्टा करणे थांबवा.
What is happening here?इथे काय चाललंय?
Everything is fine.सर्व काही ठीक आहे.
Did you get my point?तुला माझा मुद्दा समजला का?
What do you want from me?तुला माझ्याकडून काय हवे आहे?
How old are you?तुमचे वय किती आहे?
Where is your office?तुमचे ऑफिस कुठे आहे?
Get ready to go to school.शाळेत जाण्यासाठी तयार व्हा.
I will try my level best.मी माझ्या पातळीवर सर्वोत्तम प्रयत्न करेन.
Are you joining us?तुम्ही आमच्यात सामील होत आहात का?
Making promisesआश्वासने देणे
Admitting mistakesचुका मान्य करणे
Expressing preferencesप्राधान्ये व्यक्त करणे
Expressing Cause and Effectकारण आणि परिणाम व्यक्त करणे
Talking about feelingsभावनांबद्दल बोलणे
Making and Answering Phone Callफोन कॉल करणे आणि उत्तर देणे
Making friendsमित्र बनवणे
Asking and giving directionsविचारणे आणि दिशा देणे
Talking about jobs and occupationsनोकरी आणि व्यवसायाबद्दल बोलणे
Agreeing and Disagreeingसहमत आणि असहमत
Checking for Understanding-Asking for Clarificationसमजून घेणे तपासणे-स्पष्टीकरणासाठी विचारणे
Expressing Regretखेद व्यक्त करणे
Congratulations and Best Wishesअभिनंदन आणि शुभेच्छा
Expressing Obligationबंधन व्यक्त करणे
Expressing Indifferenceउदासीनता व्यक्त करणे
Interrupting peopleलोकांना व्यत्यय आणणे
Talking about health and Illnessआरोग्य आणि आजारपणाबद्दल बोलणे
Abilityक्षमता
Giving good newsचांगली बातमी देणे
Giving bad newsवाईट बातमी देणे
Expressing Disappointmentनिराशा व्यक्त करणे
Asking and Giving Instructionsविचारणे आणि सूचना देणे
Expressing Prohibitionनिषेध व्यक्त करणे
Expressing Shockशॉक व्यक्त करणे
English sentence meaning in marathiइंग्रजी वाक्याचा मराठीत अर्थ
Hurry upलवकर कर
Quickly get readyपटकन तयार व्हा
Don’t touch thatत्याला स्पर्श करू नका
English sentence meaning in marathi
English sentence meaning in marathi translation

English sentence meaning in Marathi translation

Good morning!शुभ प्रभात!
Good day to you, Sir!तुम्हाला शुभ दिवस, सर!
He is still not well.तो अजूनही बरा नाही.
well done! Keep it up!चांगले केले! असच चालू राहू दे!
I will call you later.मी तुला नंतर कॉल करेन.
I will catch you soon.मी तुला लवकरच पकडेन.
Please give me your hand.कृपया मला तुझा हात द्या.
Get out of my sight.माझ्या नजरेतून निघून जा.
I did not understand.मला समजले नाही.
What do you mean?तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?
What are you talking about?काय बोलताय?
Could you stay away from my stuff?तुम्ही माझ्या गोष्टींपासून दूर राहू शकता का?
I am sorry.मला माफ करा.
I am feeling tired todayमला आज थकवा जाणवत आहे
It’s none of your business.तो तुमचा कोणताही व्यवसाय नाही.
I don’t know.मला माहीत नाही.
We both like each other.आम्ही दोघे एकमेकांना पसंत करतो.
Come quickly.लवकर ये.
Talk to you later.तुझ्याशी नंतर बोलू.
Thank You very much.खूप खूप धन्यवाद.
What is your problem?तुझी समस्या काय आहे?
Can I ask you something?मी तुला काही विचारू का?
It was nice meeting you.तो आपण भेट छान होते.
How are you?तू कसा आहेस?
What is going on?काय चाललंय?
What are your likes and dislikes?तुमच्या आवडी-निवडी काय आहेत?
Sorry for the inconvenience.गैरसोयीबद्दल क्षमस्व.
What can I do for you?मी तुमच्यासाठी काय करू शकतो?
Will you please help me with this?कृपया यात मला मदत कराल का?
This is not a joke.हा विनोद नाही.
Stop kidding.थट्टा करणे थांबवा.
What is happening here?इथे काय चाललंय?
Everything is fine.सर्व काही ठीक आहे.
Did you get my point?तुला माझा मुद्दा समजला का?
What do you want from me?तुला माझ्याकडून काय हवे आहे?
How old are you?तुमचे वय किती आहे?
Where is your office?तुमचे ऑफिस कुठे आहे?
Get ready to go to school.शाळेत जाण्यासाठी तयार व्हा.
I will try my level best.मी माझ्या पातळीवर सर्वोत्तम प्रयत्न करेन.
Are you joining us?तुम्ही आमच्यात सामील आहात का?
I am very pleased to meet you.तुम्हाला भेटून मला खूप आनंद झाला.
You are my responsibility.तू माझी जबाबदारी आहेस.
This is not fair.हे योग्य नाही.
What are you doing today?आज तुम्ही काय करत आहात?
Please say something.कृपया काहीतरी बोल.
I will come again.मी पुन्हा येईन.
What would you like to have?तुला काय पाहिजे?
Thank you for inviting us.आम्हाला आमंत्रित केल्याबद्दल धन्यवाद.
It’s my pleasure.हा माझा आनंद आहे.
Thank you for the advice.सल्ल्याबद्दल धन्यवाद.
Many happy returns of the day.दिवसाच्या अनेक शुभेच्छा.
Happy birthday!वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
I wish you a happy married life.मी तुम्हाला सुखी वैवाहिक जीवनासाठी शुभेच्छा देतो.
Please be seated.कृपया बसा.
I’m on my way.मी येतोच आहे.
When will you reach?कधी पोहोचणार?
Nice to meet you.तुम्हाला भेटून आनंद झाला.
Is everything alright?सर्व काही ठीक आहे का?
Hope to see you next time.पुढच्या वेळी भेटू अशी आशा आहे.
Do you speak English?तुम्ही इंग्रजी बोलता का?
You are getting late for school.तुला शाळेला यायला उशीर होतोय.
I missed my school bus.माझी शाळेची बस चुकली.
Who is your class teacher?तुमचा वर्ग शिक्षक कोण आहे?
Please clean the board.कृपया बोर्ड साफ करा.
Read the sentences carefully.वाक्य काळजीपूर्वक वाचा.
What is your favorite subject?तुझा आवडता विषय कोणता आहे?
Who is your favorite teacher?तुमचा आवडता शिक्षक कोण आहे?
I have completed my homework.मी माझा गृहपाठ पूर्ण केला आहे.
Improve your handwriting.तुमचे हस्ताक्षर सुधारा.
Why are you late?तुला उशीर का झाला?
What is your contact number?तुमचा संपर्क क्रमांक काय आहे?
Could you show me your answer sheet?तुम्ही मला तुमची उत्तरपत्रिका दाखवू शकाल का?
I appreciate it.मी याचं कौतुक करतो.
Do you agree with me?तुम्ही माझ्याशी सहमत आहात का?
Do you know what I mean?तुला माहितीये मी काय म्हणतोय?
It was nice to talk with you.तुझ्याशी बोलून छान वाटलं.
I made it.मी ते बनवले.
I feel sad about your loss.मला तुमच्या नुकसानाबद्दल वाईट वाटते.
Let’s celebrate!चला साजरा करूया!
What do you like the most?तुम्हाला सर्वात जास्त काय आवडते?
Do not disturb!व्यत्यय आणू नका!
Try to open this door.हा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करा.
I read books.मी पुस्तके वाचतो.
I do not want to know anything.मला काही कळायचे नाही.
Drive carefully.जपून चालवा.
I love to play video games.मला व्हिडिओ गेम्स खेळायला आवडतात.
Go slow from the crowd.गर्दीतून सावकाश जा.
This is your updated version.ही तुमची अद्ययावत आवृत्ती आहे.
The sun rises from the east.सूर्य पूर्वेकडून उगवतो.
We cook everydayआम्ही रोज स्वयंपाक करतो
Daily exercise makes you fit and healthy.रोजचा व्यायाम तुम्हाला तंदुरुस्त आणि निरोगी बनवतो.
Have a nice day.तुमचा दिवस चांगला जावो.
Excuse me!मला माफ करा!
Stop crying.रडणे थांबव.
english sentence meaning in marathiइंग्रजी वाक्याचा मराठीत अर्थ
Could you give me some money?तुम्ही मला काही पैसे देऊ शकाल का?
Girls do not want to stay in the gum.मुलींना डिंकात राहायचे नाही.
She wakes early in the morning.ती सकाळी लवकर उठते.
He sleeps in the afternoon.तो दुपारी झोपतो.
How can I help you?मी तुम्हाला कशी मदत करू शकते?

English sentence meaning in Marathi meaning

Can you show me how to fix this bike?ही बाईक कशी दुरुस्त करायची ते तुम्ही मला दाखवू शकाल का?
I’m feeling hot, can you turn on the AC?मला गरम वाटतंय, तुम्ही एसी चालू करू शकता का?
english sentence meaning in marathiइंग्रजी वाक्याचा मराठीत अर्थ
Can you pass me the towel, please?कृपया मला टॉवेल देऊ शकाल का?
What do you want for dinner tomorrow?उद्या रात्रीच्या जेवणासाठी तुला काय हवे आहे?
Can you help me find my lost keys?माझ्या हरवलेल्या चाव्या शोधण्यात तुम्ही मला मदत करू शकता का?
Do you want to go for a swim with me?तुला माझ्याबरोबर पोहायला जायचे आहे का?
Can you give me the details of the meeting?तुम्ही मला मीटिंगचा तपशील देऊ शकाल का?
What’s the latest update on the weather?हवामानावरील नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn up the brightness, please?कृपया, तुम्ही चमक वाढवू शकता का?
What’s the plan for the weekend?वीकेंडसाठी काय प्लॅन आहे?
Can you give vme some advice on this relationship?या नात्याबद्दल तुम्ही मला काही सल्ला देऊ शकाल का?
Do you want to go to the concert with me?तुला माझ्यासोबत मैफिलीला जायचे आहे का?
Can you pass me the sugar, please?कृपया, तुम्ही मला साखर देऊ शकाल का?
I’m feeling sad, I need to talk to someone.मला वाईट वाटत आहे, मला कोणाशी तरी बोलण्याची गरज आहे.
Can you turn off the lights, please?कृपया, तुम्ही दिवे बंद करू शकता का?
What’s the latest update on the stock market?शेअर बाजारातील नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you give me some tips on how to quit smoking?तुम्ही मला धूम्रपान कसे सोडावे याबद्दल काही टिप्स देऊ शकता का?
Do you want to go to the museum with me?तुला माझ्याबरोबर संग्रहालयात जायचे आहे का?
Can you show me how to change a tire?टायर कसा बदलायचा ते तुम्ही मला दाखवू शकता का?
I’m feeling bored, what do you want to do?मला कंटाळा आलाय, तुला काय करायचं आहे?
Can you pass me the ketchup, please?कृपया मला केचप देऊ शकाल का?
What’s the latest update on the book club?बुक क्लबचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn up the sound, please?कृपया, तुम्ही आवाज वाढवू शकता का?
What do you want for breakfast tomorrow?उद्या नाश्त्याला काय हवे आहे?
Can you help me with this puzzle?तुम्ही मला हे कोडे सोडवण्यासाठी मदत करू शकता का?
Do you want to go to the park with me?तुला माझ्याबरोबर उद्यानात जायचे आहे का?
Can you give me the password to your laptop?तुम्ही मला तुमच्या लॅपटॉपचा पासवर्ड देऊ शकता का?
What’s the latest update on the job interview?नोकरीच्या मुलाखतीचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn down the brightness, please?कृपया, तुम्ही चमक कमी करू शकता का?
What’s the plan for tonight?आज रात्रीचा प्लॅन काय आहे?
Can you give me some tips on how to save energy?ऊर्जेची बचत कशी करावी यासाठी तुम्ही मला काही टिप्स देऊ शकता का?
Do you want to go to the movie with me?तुला माझ्यासोबत चित्रपटाला जायचे आहे का?
Can you pass me the bread, please?कृपया, तुम्ही मला ब्रेड देऊ शकता का?
I’m feeling anxious, I need to calm down.मला चिंता वाटत आहे, मला शांत होण्याची गरज आहे.
Can you turn on the lights, please?कृपया, तुम्ही दिवे चालू करू शकता का?
What’s the latest update on the team project?टीम प्रोजेक्टवर नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you give me some tips on how to be productive?उत्पादनक्षम कसे व्हावे यासाठी तुम्ही मला काही टिप्स देऊ शकता का?
Do you want to go to the gym with me?तुला माझ्यासोबत जिममध्ये जायचे आहे का?
Can you show me how to knit a scarf?स्कार्फ कसा विणायचा ते तुम्ही मला दाखवू शकता का?
I’m feeling restless, I need to take a walk.मला अस्वस्थ वाटत आहे, मला फिरायला जावे लागेल.
Can you pass me the cheese, please?कृपया, तुम्ही मला चीज देऊ शकता का?
What’s the latest update on the club meeting?क्लब मीटिंगचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn up the volume, please?कृपया, तुम्ही आवाज वाढवू शकता का?
What do you want for lunch today?आज दुपारच्या जेवणासाठी तुम्हाला काय हवे आहे?
Can you help me with this crossword puzzle?तुम्ही मला या शब्दकोडीत मदत करू शकता का?
Do you want to go to the beach with me?तुला माझ्यासोबत बीचवर जायचे आहे का?
Can you give me the password to your tablet?तुम्ही मला तुमच्या टॅबलेटचा पासवर्ड देऊ शकता का?
What’s the latest update on the family vacation?कौटुंबिक सुट्टीतील नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn down the sound, please?कृपया, तुम्ही आवाज कमी करू शकता का?
What’s the plan for the day?दिवसाचा प्लॅन काय आहे?
Can you give me some tips on how to manage stress?तणावाचे व्यवस्थापन कसे करावे याबद्दल तुम्ही मला काही टिप्स देऊ शकता का?
Do you want to go to the festival with me?तुला माझ्याबरोबर उत्सवाला जायचे आहे का?
Can you pass me the mayo, please?कृपया, तुम्ही मला मेयो पास करू शकता का?
I’m feeling hungry, what do you want to order?मला भूक लागली आहे, तुम्हाला काय ऑर्डर करायचे आहे?
Can you turn on the lights, please?कृपया, तुम्ही दिवे चालू करू शकता का?
What’s the latest update on the budget?बजेटचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you give me some tips on how to live a healthy lifestyle?निरोगी जीवनशैली कशी जगावी यासाठी तुम्ही मला काही टिप्स देऊ शकता का?
Good morning, how are you today?सुप्रभात, आज तू कसा आहेस?
Can I have a cup of coffee, please?कृपया मला एक कप कॉफी मिळेल का?
What’s the weather like today?आज हवामान काय आहे?
What’s for breakfast?नाश्त्यासाठी काय आहे?
Can you give me a ride to work?तुम्ही मला कामासाठी एक राइड देऊ शकता का?
What’s the plan for tonight?आज रात्रीचा प्लॅन काय आहे?
Can you help me with this task?तुम्ही मला या कामात मदत करू शकता का?
What time do you finish work today?आज किती वाजता काम संपवायचे?
Do you want to go for a walk in the park?तुम्हाला उद्यानात फिरायला जायचे आहे का?
Can you pass me the salt, please?कृपया, तुम्ही मला मीठ देऊ शकता का?
I’m feeling tired, I need a nap.मला थकल्यासारखे वाटत आहे, मला झोपेची गरज आहे.
Can you turn on the TV, please?कृपया तुम्ही टीव्ही चालू करू शकता का?
What’s the latest news?ताज्या बातम्या काय आहेत?
Can I borrow your pen?मी तुमचा पेन घेऊ शकतो का?
Do you want to join me for lunch?तुम्हाला माझ्यासोबत दुपारच्या जेवणासाठी सामील व्हायचे आहे का?
What’s the traffic like on the way to work?कामाच्या मार्गावर रहदारी कशी असते?
Can you turn down the music, please?कृपया, तुम्ही संगीत नाकारू शकता का?
What do you want for dinner tonight?आज रात्रीच्या जेवणासाठी तुम्हाला काय हवे आहे?
Can you give me some advice on this matter?या विषयावर तुम्ही मला काही सल्ला देऊ शकाल का?
Do you want to watch a movie tonight?तुम्हाला आज रात्री चित्रपट बघायचा आहे का?
Can you give me a hand with this heavy bag?या जड पिशवीत तुम्ही मला हात देऊ शकता का?
I’m feeling cold, can you turn up the heat?मला थंडी वाजत आहे, तुम्ही उष्णता वाढवू शकता का?
What’s the address of the meeting today?आजच्या बैठकीचा पत्ता काय आहे?
Can you remind me of the deadline for this project?तुम्ही मला या प्रकल्पाच्या अंतिम मुदतीची आठवण करून देऊ शकता का?
What’s the schedule for tomorrow?उद्याचे वेळापत्रक काय आहे?
Can you show me how to use this app?हे अॅप कसे वापरायचे ते तुम्ही मला दाखवू शकता का?
I’m feeling stressed, I need a break.मला तणाव वाटत आहे, मला विश्रांतीची गरज आहे.
Can you turn off the lights, please?कृपया, तुम्ही दिवे बंद करू शकता का?
What’s the theme of the party tonight?आज रात्री पार्टीची थीम काय आहे?
Can you give me some feedback on my presentation?माझ्या सादरीकरणावर तुम्ही मला काही प्रतिक्रिया देऊ शकाल का?
Do you want to go shopping with me this weekend?तुम्हाला या वीकेंडला माझ्यासोबत खरेदीला जायचे आहे का?
Can you give me the keys to the car, please?कृपया मला गाडीच्या चाव्या देऊ शकाल का?
What’s the password to the Wi-Fi?Wi-Fi चा पासवर्ड काय आहे?
Can you turn on the fan, please?कृपया, तुम्ही पंखा चालू करू शकता का?
What do you want for breakfast tomorrow?उद्या नाश्त्याला काय हवे आहे?
Can you help me find my phone?तुम्ही मला माझा फोन शोधण्यात मदत करू शकता का?
Do you want to go for a picnic this weekend?तुम्हाला या वीकेंडला पिकनिकला जायचे आहे का?
Can you pass me the tissue, please?कृपया, तुम्ही मला टिश्यू देऊ शकता का?
I’m feeling sick, I need to see a doctor.मला आजारी वाटत आहे, मला डॉक्टरांना भेटण्याची गरज आहे.
Can you turn up the volume, please?कृपया, तुम्ही आवाज वाढवू शकता का?
What’s the plan for the weekend?वीकेंडसाठी काय प्लॅन आहे?
Can you give me some directions to the nearest gas station?तुम्ही मला जवळच्या गॅस स्टेशनला काही दिशा देऊ शकता का?
What time do you want to leave for the trip?तुम्हाला सहलीसाठी किती वाजता निघायचे आहे?
Can you show me how to cook this dish?ही डिश कशी शिजवायची ते तुम्ही मला दाखवू शकता का?
I’m feeling hungry, let’s grab a snack.मला भूक लागली आहे, चला नाश्ता घेऊया.
Can you turn off the computer, please?कृपया, तुम्ही संगणक बंद करू शकता का?
What’s the dress code for the party?पार्टीसाठी ड्रेस कोड काय आहे?
Can you give me some tips on how to save money?पैसे कसे वाचवायचे याबद्दल तुम्ही मला काही टिप्स देऊ शकता का?
Do you want to go for a hike this weekend?तुम्हाला या वीकेंडला फिरायला जायचे आहे का?
Can you give me a hug, I need it.तुम्ही मला मिठी मारू शकता, मला त्याची गरज आहे.
What’s the latest update on the project?प्रकल्पाचे नवीनतम अद्यतन काय आहे?
Can you turn on the lights, please?कृपया, तुम्ही दिवे चालू करू शकता का?
What do you want for lunch today?आज दुपारच्या जेवणासाठी तुम्हाला काय हवे आहे?
Can you help me with this math problem?या गणिताच्या समस्येत तुम्ही मला मदत करू शकता का?
Do you want to join me for dinner tonight?तुम्हाला आज रात्रीच्या जेवणासाठी माझ्यासोबत सामील व्हायचे आहे का?
Can you give me the password to your phone?तुम्ही मला तुमच्या फोनचा पासवर्ड देऊ शकता का?
What’s the movie schedule for today?आजचे चित्रपटाचे वेळापत्रक काय आहे?
Can you turn down the volume, please?कृपया, तुम्ही आवाज कमी करू शकता का?
What’s the theme of the conference today?आजच्या परिषदेची थीम काय आहे?
Can you give me some tips on how to stay healthy?निरोगी कसे राहावे यासाठी तुम्ही मला काही टिप्स देऊ शकता का?
Do you want to go for a run with meतुला माझ्याबरोबर धावायला जायचे आहे का?
Do you want to go to the amusement park with me?तुला माझ्याबरोबर मनोरंजन उद्यानात जायचे आहे का?
Can you pass me the mustard, please?कृपया, तुम्ही मला मोहरी पास करू शकता का?
What do you want for snack today?तुम्हाला आज फराळासाठी काय हवे आहे?
Can you help me with this word search?या शब्द शोधात तुम्ही मला मदत करू शकता का?
I’m feeling tired, I need a nap.मला थकल्यासारखे वाटत आहे, मला झोपेची गरज आहे.
Can you turn up the brightness, please?कृपया, तुम्ही चमक वाढवू शकता का?
What’s the latest update on the school project?शाळेच्या प्रकल्पाचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Do you want to go to the coffee shop with me?तुला माझ्याबरोबर कॉफी शॉपमध्ये जायचे आहे का?
Can you give me the password to your smartphone?तुम्ही मला तुमच्या स्मार्टफोनचा पासवर्ड देऊ शकता का?
What’s the plan for the evening?संध्याकाळचा प्लॅन काय आहे?
Can you give me some tips on how to maintain a positive attitude?सकारात्मक दृष्टीकोन कसा ठेवावा यासाठी तुम्ही मला काही टिप्स देऊ शकता का?
I’m feeling happy, I want to dance.मला आनंद वाटत आहे, मला नाचायचे आहे.
Can you pass me the salsa, please?कृपया मला साल्सा पास करू शकाल का?
What’s the latest update on the book club meeting?बुक क्लब मीटिंगचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn down the volume, please?कृपया, तुम्ही आवाज कमी करू शकता का?
What do you want for dinner tonight?आज रात्रीच्या जेवणासाठी तुम्हाला काय हवे आहे?
Can you help me with this maze?तुम्ही मला या चक्रव्यूहात मदत करू शकता का?
Do you want to go to the library with me?तुला माझ्याबरोबर लायब्ररीत जायचे आहे का?
Can you give me the password to your smartwatch?तुम्ही मला तुमच्या स्मार्टवॉचचा पासवर्ड देऊ शकता का?
What’s the latest update on the team presentation?संघ सादरीकरणाचे नवीनतम अद्यतन काय आहे?
Can you turn up the sound, please?कृपया, तुम्ही आवाज वाढवू शकता का?
What’s the plan for tomorrow?उद्याचा प्लॅन काय आहे?
Can you give me some tips on how to improve my public speaking?माझे सार्वजनिक बोलणे कसे सुधारावे यासाठी तुम्ही मला काही टिप्स देऊ शकता का?
I’m feeling curious, I want to explore.मला उत्सुकता वाटत आहे, मला एक्सप्लोर करायचे आहे.
Can you pass me the hot sauce, please?कृपया, तुम्ही मला गरम सॉस देऊ शकता का?
What’s the latest update on the family reunion?कौटुंबिक पुनर्मिलनचे नवीनतम अद्यतन काय आहे?
Can you turn down the brightness, please?कृपया, तुम्ही चमक कमी करू शकता का?
What do you want for breakfast today?आज नाश्त्यासाठी काय हवे आहे?
Can you help me with this jigsaw puzzle?तुम्ही मला या जिगसॉ पझलमध्ये मदत करू शकता का?
Do you want to go to the art museum with me?तुला माझ्यासोबत कला संग्रहालयात जायचे आहे का?
Can you give me the password to your smart home device?तुम्ही मला तुमच्या स्मार्ट होम डिव्हाइसचा पासवर्ड देऊ शकता का?
What’s the latest update on the financial plan?आर्थिक योजनेचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn up the volume, please?कृपया, तुम्ही आवाज वाढवू शकता का?
What’s the plan for the afternoon?दुपारचा प्लॅन काय आहे?
Can you give me some tips on how to stay organized?तुम्ही मला व्यवस्थित कसे राहायचे याबद्दल काही टिप्स देऊ शकता का?
I’m feeling confident, I want to sing.मला आत्मविश्वास वाटत आहे, मला गाण्याची इच्छा आहे.
Can you pass me the pepper, please?कृपया, तुम्ही मला मिरपूड देऊ शकता का?
What’s the latest update on the club outing?क्लब आउटिंगचे नवीनतम अद्यतन काय आहे?
Can you turn down the sound, please?कृपया, तुम्ही आवाज कमी करू शकता का?
What do you want for lunch today?आज दुपारच्या जेवणासाठी तुम्हाला काय हवे आहे?
Can you help me with this riddle?तुम्ही मला या कोड्यात मदत करू शकता का?
Do you want to go to the nature reserve with me?तुला माझ्याबरोबर निसर्ग अभयारण्यात जायचे आहे का?
Can you give me the password to your smart car?तुम्ही मला तुमच्या स्मार्ट कारचा पासवर्ड देऊ शकता का?
What’s the latest update on the vacation plan?सुट्टीतील प्लॅनचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn up the brightness, please?कृपया, तुम्ही चमक वाढवू शकता का?
What’s the plan for the morning?सकाळचा प्लॅन काय आहे?
Can you give me some tips on how to be a good listener?चांगला श्रोता कसा असावा यासाठी तुम्ही मला काही टिप्स देऊ शकता का?
I’m feeling hopeful, I want to help others.मी आशावादी आहे, मला इतरांना मदत करायची आहे.
Can you pass me the vinegar, please?कृपया, तुम्ही मला व्हिनेगर देऊ शकता का?
What’s the latest update on the community project?समुदाय प्रकल्पाचे नवीनतम अद्यतन काय आहे?
Can you turn down the volume, please?कृपया, तुम्ही आवाज कमी करू शकता का?
What do you want for dinner tonight?आज रात्रीच्या जेवणासाठी तुम्हाला काय हवे आहे?
Can you help me with this brain teaser?या ब्रेन टीझरसाठी तुम्ही मला मदत करू शकता का?
Do you want to go to the science center with me?तुला माझ्याबरोबर विज्ञान केंद्रात जायचे आहे का?
Can you give me the password to your smart TV?तुम्ही मला तुमच्या स्मार्ट टीव्हीचा पासवर्ड देऊ शकता का?
What’s the latest update on the home renovation plan?घराच्या नूतनीकरण योजनेचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn up the sound, please?कृपया, तुम्ही आवाज वाढवू शकता का?
What’s the plan for the evening?संध्याकाळचा प्लॅन काय आहे?
Can you give meतू मला देऊ शकतो का
some tips on how to manage stress better?तणावाचे व्यवस्थापन कसे चांगले करावे यासाठी काही टिपा?
I’m feeling grateful, I want to express my thanks.मी आभारी आहे, मला माझे आभार व्यक्त करायचे आहेत.
Can you pass me the ketchup, please?कृपया मला केचप देऊ शकाल का?
What’s the latest update on the charity event?धर्मादाय कार्यक्रमाचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn down the brightness, please?कृपया, तुम्ही चमक कमी करू शकता का?
What do you want for dessert tonight?आज रात्री तुम्हाला मिठाईसाठी काय हवे आहे?
Can you help me with this crossword puzzle?तुम्ही मला या शब्दकोडीत मदत करू शकता का?
Do you want to go to the movie theater with me?तुला माझ्यासोबत चित्रपटगृहात जायचे आहे का?
Can you give me the password to your smart speaker?तुम्ही मला तुमच्या स्मार्ट स्पीकरचा पासवर्ड देऊ शकता का?
What’s the latest update on the road trip plan?रोड ट्रिप प्लॅनचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn up the volume, please?कृपया, तुम्ही आवाज वाढवू शकता का?
What’s the plan for the weekend?वीकेंडसाठी काय प्लॅन आहे?
Can you give me some tips on how to make healthier choices?तुम्ही मला निरोगी निवडी कशा करायच्या याबद्दल काही टिपा देऊ शकता का?
I’m feeling inspired, I want to create something new.मला प्रेरणा वाटत आहे, मला काहीतरी नवीन तयार करायचे आहे.
Can you pass me the salt, please?कृपया, तुम्ही मला मीठ देऊ शकता का?
What’s the latest update on the concert series?कॉन्सर्ट मालिकेचे नवीनतम अपडेट काय आहे?
Can you turn down the sound, please?कृपया, तुम्ही आवाज कमी करू शकता का?
What do you want for breakfast tomorrow?उद्या नाश्त्याला काय हवे आहे?
Can you help me with this sudoku puzzle?तुम्ही मला या सुडोकू कोडेमध्ये मदत करू शकता का?
Do you want to go to the aquarium with me?तुला माझ्याबरोबर मत्स्यालयात जायचे आहे का?
English Sentence Meaning In MarathiEnglish Sentence Meaning In Marathi
English Sentence Meaning In Marathi

It was morning
सकाळची वेळ होती.

What should I do with it?
मी याचे काय करू?

It is easy to say but it’s difficult to do
म्हणण्यासाठी ते सोपे आहे पण करण्यास कठीण आहे

Go see for yourself.
जा स्वतः जाऊन बघ.

Don’t be scared.
भिऊ नकोस.

Why didn’t you call me up?
तू मला फोन का केला नाहीस.

It is doubtful whether he will come or not.
तो येणार की नाही याबाबत शंकाच आहे.

Get a cup of tea.
एक कप चहा दे.

Anyone can be a mistaken.
कोणाकडून पण चूक होऊ शकते.

Once in a while
एखाद्यावेळेस.

Don’t become lazy.
आळशी बनू नको.

Put on your pant
तुझा पॅंट घालून घे

What will you gain out of this?
तुला यातून काय मिळणार आहे?

He must also very worried.
ते पण खुप परेशानी मध्ये असेल.

Come to the point and tell me what to do.
मुद्द्यावर ये आणि सांग मला काय करायचं ते.

Is That so?
असं आहे का

Why are you so serious.
तू एवढी गंभीर का आहेस.

Don’t threaten me
मला धमकी देऊ नकोस.

Why are you looking so sad.
तू आज इतका दुखी का दिसत आहे.

Was it holiday yesterday?
काल सुट्टी होती का

It’s not a big deal for me
ही माझ्यासाठी काही मोठी गोष्ट नाही.

How can you do this ?
तू असा कसे काय करू शकत.

You kept me waiting for long time.
तू मला खूप वेळ पर्यंत वाट पाहत ठेवली.

He Has folled me
त्याने मला मूर्ख बनवले आहे.

Why did you get so angry.
तुला इतका राग का आला

It doesn’t matter whether it is day or night.
रात्र असो का दिवस काही फरक पडत नाही.

Don’t lie to me.
माझ्यासोबत खोटे बोलू नको.

Tell me more
अजून सांगा.

Are you mad
पागल आहेस का.

This is not the way to talk.
ही बोलण्याची योग्य पद्धत नाही.

Are you Deaf?
बहिरा आहेस का ?

come with me.
माझ्याबरोबर चला.

He is running after me.
तो माझ्या मागे मागे फिरत आहे

Who taught you to cook?
तुला स्वयंपाक कोणी शिकवला?

Anything could happen
काही पण होऊ शकते.

Who gave you permission to do all this
तुला हे सर्व करण्याकरिता कोणी परवानगी दिली.

You know what happened yesterday?
तुला माहिती आहे काल काय झालं.

Eat it as if it is were medicine.
औषध समजून खाऊन घे.

Because of her he got a smile on his face.
तिच्यामुळे त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य आले.

Go upstairs, and see what your dog is doing ?
वर जा, आणि पहा तुझा कुत्रा काय करत आहे?

Don’t dare to lie.
खोटे बोलण्याची हिंमत / धाडस करू नको.

Don’t feel bad about his words.
त्याच्या बोलण्याचे वाईट वाटून घेऊ नको.

You wait here until he comes back
तू येते थांब जोपर्यंत तो वापस येत नाही.

She might be back any moment now.
ती आता कोणत्याही क्षणी परत येऊ शकते.

If possible, forget me
होऊ शकेल, तर मला विसरून जा.

Don’t take out your anger on me.
तुझा राग माझ्यावर नको काढू.

What brings you here ?
तुमची कशी काय येणे झाले.

I have been here since my childhood.
मी माझ्या लहानपणापासून इथे आहे.

I will return it to you on Sunday.
मी तुला हे रविवारी वापस करून देईल.

What would happen then?.
तेव्हा / मग काय होईल.?

She will do whatever I tell her.
मी तिला जे सांगेन ते ती करेल.

None of your business.
हे तुझ्या कामाचे नाही.

Are you free?
तू रिकामा आहे का./तुझ्याकडे वेळ आहे का?

I will come after few days.
मी काही दिवसांनंतर वापस येईल.

Not even a single penny is left.
एक पैसाही उरला नाही.

Don’t talk me again
माझ्याशी पुन्हा बोलू नकोस.

Keep it Up to yourself.
ही गोष्ट तुमच्या पर्यंतच मर्यादित राहू दे.

I got a pain in my leg.
माझे पाय दुखू लागले आहे./माझे पाय दुखत आहे.

I am turn 25 years old.
आज मी पंचवीस वर्षाचा झालो आहे.

Have you ever played football.?
तू कधी फुटबॉल खेळला आहेस का?

Even I don’t know that.
हे तर मला पण माहित नव्हतं.

Did You call me?
तुम्ही मला बोलवले काय?

I am sure that he will get success.
मला खात्री आहे की त्याला यश मिळेल.

Why don’t you come in
तू आत मध्ये का येत नाहीस

Why are you angry with her
तु तिच्यावर का रागावलेला आहेस.

Don’t panic
घाबरू नको.

It’s done.
पूर्ण झाले.

Control yourself.
स्वतःवर नियंत्रण ठेवा.

it will be so.
असेच होईल की

Any Concern to you.
तुझ्याशी काही संबंध.

I will handle her
मी तिला सांभाळून घेईल.

You will have to pay for it.
यासाठी तुम्हाला पैसे मोजावे लागतील.

What next.
पुढे काय.

Nothing can be done now.
आता काहीच होऊ शकत नाही.

Leave alone this matter.
सोडून द्या याला.

Keep in touch.
भेटत राहा.

You messed up
तू गडबड केलीस.

Never mind.
काही हरकत नाही.
You are not a kid anymore.
तू आता काही लहान राहिला नाही.

It’s on me.
ते माझ्यावर आहे.

Have something.
काहीतरी घे
It scrap
हे बकवास आहे.

This is Bullshit.
हे फालतू आहे.

Fill Free.
संकोच करू नको.

Fix that right now.
ते आत्ता च व्यवस्थित/ ठीक कर.

What brings you here.
इथे कोणत्या कामासाठी आला / इथे कशासाठी आला होता.
Long time no see.
खूप दिवस झाले बघितलं नाही.

Where were you so long.
कुठे होता आत्तापर्यंत.

It’s unreal.
हे खोटे आहे.

There is a no time to think.
विचार करण्यासाठी वेळ नाही आहे.

Why are you so angry.
तू इतक्या रागात का आहे.

There is nothing to say.
बोलण्यासाठी काहीच नाही./ सांगण्यासारखे काहीच नाही.

Our neighbours are fighting again.
आमचे शेजारी पुन्हा भांडत आहेत.

I think the fortune is smiling on me.
असं वाटत आहे भाग्य माझ्यावर मेहेरबान आहे .

I find him boring.
मला तो बोरिंग वाटतो.

How long will you take.
तुला किती वेळ लागेल.

His videos are interesting.
त्याचे व्हिडिओ मनोरंजक आहेत.

I find his behaviour strange.
मला त्याचे वागणे विचित्र वाटते.

Don’t say like this.
असे बोलू नको.

I believe in God.
माझा देवावर विश्वास आहे.

I have turn २४ today.
मी आज 24 वर्षाचा झालो आहे.

I can’t allowed to do this.
मी तुला हे नाही करू देणार.

The shop is not open today.
दुकान आज उघडले नाही आहे.

Let’s go by auto.
अॉटो नी जाऊया.

He has put on weight.
त्याचे वजन वाढले आहे.

Everything will get better.
सगळ काही ठीक होईल.

What are you trying to say.
तू काय म्हणण्याचा प्रयत्न करतोय.

He Always reneges from his own word.
तो नेहमी स्वतःच्या शब्दावर ठाम राहत नाही.

I am going into my library.
मी माझ्या अभ्यासिके मध्ये हे जात आहे.

This time please Go from here.
या सणाला कृपया इथून चालले जा.

Why are you always after me.
तू नेहमी माझ्या मागे का असतोस.

You are insisting unnecessarily.
तू विनाकारण आग्रह/ जिद्द करत आहे.

Why are you mumping so much.
तू एवढा किच कीच का करत आहेस.

You go And talk to her.
तुझा आणि तिच्याशी बोल/तू जाऊन तिच्याशी बोल.

After all who am I to you?
शेवटी मी कोण आहे तुझी

You don’t value me at all.
तुला माझी काहीच किंमत नाही/तुला माझी अजिबात किंमत नाही.

I am not responsible for everyone.
मी सगळ्यांचा ठेका उचलला नाही आहे./प्रत्येकासाठी मी जबाबदार नाही

Why is Your mood so bad.
तुझा मूड इतका खराब का आहे.

५३.

He was inwardly angry.
तो आतून चिडला होता

I was inwardly smiling.
मी आतून/ मनातून हसत होतो.

He was inwardly smiling.
तो मना मध्येच हसत होता/ तो आतून हसत होता.

She was inwardly talking.
ती मनामध्ये स्वतःची बोलत होत होती

I was inwardly getting angry.
मला आतून राग येत होता.

He is spoiling you.
तो तुला बिघडवत आहे.

You are spoiling me.
तू मला बिघडवत आहे.

He is getting spoiled.
तो बिघडत चालला आहे.

Don’t elongate the matter.
तू गोष्टीला वाढवू नको /प्रकरण लांबवू नका.

cryptocurrency meaning in marathi

You are a elongating the matter.
तू गोष्टीला/प्रकरण वाढवत आहे.

Don’t try to elongate the matter.
प्रकरण वाढवण्याचा प्रयत्न करू नको.

I don’t want to elongate the matter.
मला प्रकरण वाढवायचे नाही.

Who Is that over there.
तिकडे कोण आहे.
Mind your own business.
आपल्या कामाशी काम ठेव.

Life is too short, my friend.
जिंदगी खूप छोटी आहे. मित्रा.

What ever you said is wrong.
तुम्ही जे काही बोलले ते चुकीचे आहे.

You haven’t done anything wrong
तुम्ही काहीही चुकीचे केलेले नाही.

One thing is for sure.
एक गोष्ट तर पक्की आहे.

What the hell is this.
हे काय गोष्ट आहे. /काय आहे हे

I don’t have much time.
माझ्यापाशी जास्त वेळ नाही.

That’s Exactly what I thought.
मी पण हाच विचार केला होता.

What are these people doing.
हे लोक काय करत आहेत.

If We get cut off I will call you back.
जर बोलता-बोलता कॉल कट झाला तर मी तुला पुन्हा फोन करेल.

Sorry we were cut off.
माफ करा कॉल कट झाला होता.

He Hung up the phone.
त्याने फोन ठेवून दिला.

My battery is dead.
माझी बॅटरी संपली आहे.

Sorry I cut off the phone by accidentally.
माफ करा,माझ्या कडून चुकीने/ गलतीने फोन कट झाला होता.

Your voice is breaking up.
तुमचा आवाज कटत आहे.

Could You speak up please.
कृपया, आपण थोडे मोठ्याने बोलाल कात.

Okay I am gonna hang up now
ठीक आहे, आता मी फोन ठेवत आहे.

Why are you crying.
तु का रडत आहेस.

Why he said so.
तो असे का म्हणाला.

Why did he left.
तो का निघून गेला.

Why I have to apologize
मला माफी का मागावी लागेल.

Why did you laugh.
तू का हसला

Why did he run away.
तो का पळून गेला.

I believe in myself
मला माझ्यावर विश्वास आहे.

Sit Cross legged.
मांडी घालून बस.

What are you looking for.
तू काय शोधत आहे.

I have no objection.
मला काही प्रॉब्लेम नाही.
It’s Gods will.
ही देवाची इच्छा आहे.

It doesn’t seem to be a burden.
मला बोझ वाटतं नाही.

I am feeling sleepy.
मला झोप येत आहे.

Who are you steering at.
कोणाला घुरत आहे .

Iam No good at dancing.
मला बिलकुल डान्स करता येत नाही.

She will be happy to see you .
ती तुला भेटून खुश होऊन जाईल.

I thought you might have forgotten.
मला वाटलं की तुम्ही विसरला असाल.

I have got something to show you.
मला काहीतरी तुला दाखवायचं आहे. /माझ्याकडे तुम्हाला दाखवण्यासाठी काहीतरी आहे.

He Is my whole brother.
तो माझा सख्खा भाऊ आहे.

We have been married for 2 years.
आमच्या लग्नाला दोन वर्ष झाले आहे.

He Is not a friend of mine.
तू माझं काही मित्र नाही आहे.

You had come after long.
तू खूप दिवसांनी आला होतास.

Take rest here tonight
आज रात्री इथे विश्रांती घ्या./ आज रात्री इथेच आराम करा.

My bike got punctured.
माझी गाडी पंचर झाली.

I was stuck in traffic.
मी ट्राफिक मध्ये अडकलो होतो.

If not Now then when.
आत्ता नाहीतर कधी.
She is moaning in pain.
ती वेदनेने ओरडत आहे.

I am feeling fatigue.
मलाच थकल्यासारखे वाटत आहे.

I don’t get out of house much.
मी घराच्या बाहेर जास्त निघत नाही./मी घरातून फारसा बाहेर पडत नाही.

Utilize your time.
आपल्या वेळेचा उपयोग करा.

It’s strange coincidence.
हा एक वेगळाच योगायोग आहे.

How can he call me stupid.
तो मला मूर्ख कसा म्हणू शकतो.

I do not trust you at all.
मला तुझ्यावर बिलकुल विश्वास नाही.

When will bus leave.
बस कधी सुटेल.

Now there is only one way left for me.
आता माझ्याकडे फक्त एकच रस्ता उरलेला आहे.
Let it be.
जाऊ दे.

You won’t be able to do it.
तू नाही करू शकणार.

You should have have thought about it earlier.
याचा विचार तुम्ही आधी करायला हवा होता.

Give me Rs 2000 now it’s urgent.
मला आता 2000 रुपये द्या, खूप गरज आहे.

Can I say something if you don’t mind?
तुमची हरकत नसेल तर मी काही सांगू का?/ जर तुला वाईट वाटलं असेल तर मी काहीतरी सांगू का.

Lets do one thing.
चला एक काम करूया.

I am working on it.
मी त्यावर काम करत आहे.

I will not give up.
मी हार नाही मानणार.

Power has gone off.
लाईन गेली आहे.

Let me take a look.
मला पाहू दे.
You are so stubborn.
तू किती हट्टी आहे.

He has come.
तो आला आहे.
She Must be around.
ती इथेच कुठेतरी असेल./ती आजूबाजूला असावी.

I wish I were yours.
काश मी तुझा असतो.

I was sick yesterday.
काल मी आजारी होतो.
I don’t know.
मला माहिती नाही./ मला माहित नाही.
My mobile was off.
माझा मोबाईल बंद होता.

Daily use english sentences in marathi | English Sentence Meaning In Marathi
I had money.
माझ्याकडे पैसे होते.

I was late.
मला उशीर झाला होता.

Nobody told me.
मला कोणीही सांगितले नाही.

I was at home.
मी घरी होतो.

Please close the door.
कृपया दार बंद करा.

Please close the window.
कृपया खिडकी बंद करा.

Please check again.
कृपया पुन्हा तपासा.

Please try again.
कृपया पुन्हा प्रयत्न करा.

Please try to understand.
कृपया समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.

Please let me know.
कृपया मला कळवा.

Please let us know.
कृपया आम्हाला कळवा.

Please don’t go.
कृपया जाऊ नका.

But why?
पण का?

But who?
पण कोण?

But how?
पण कसं?

But when?
पण केव्हा?

But where?
पण कुठे?

Then what?
मग काय?

Your mobile number?
तुमचा मोबाइल नंबर?

Your occupation?
तुमचा व्यवसाय?

Any problem?
काही अडचण?

Now or next year?
आता की पुढच्या वर्षी?

Today or tomorrow?
आज की उद्या?.

How claver you are .
तू किती हुशार आहे.
how tall you are
तू किती उंच आहे.

How beautiful she is !
ती किती सुंदर आहे.

How beautiful this garden is !
हा किती सुंदर बगीचा आहे.

How difficult it is !
किती कठीण आहे ते.

How easy it is!
ते किती सोपे आहे.

What a an idea!
काय छान कल्पना आहे.

How beautiful !
किती सुंदर.

How sweet!
किती गोड.

He has gone to the market.
ते मार्केट /बाजारात गेले आहेत

Would you prefer a cup of tea.?
आपण एक कप चहा घ्याल काय?

I don’t know exactly when he will come back.
मला माहित नाही कि ते केव्हा येणार.

निष्कर्ष

वर नमूद केलेली मूलभूत इंग्रजी वाक्ये(English Sentence Meaning In Marathi) आपल्या दैनंदिन संभाषणांमध्ये सामान्यत वापरली जातात. जर तुम्ही दैनंदिन जीवनात इंग्रजी कसे सुधारायचे ते शोधत असाल तर कदाचित तुम्हाला तुमची सर्व उत्तरे मिळाली असतील. आपण हे आवश्यक परिस्थितीत वापरू शकता.

ते अधिक चांगल्या प्रकारे पकडण्यासाठी, ही वाक्ये वापरून इतर लोकांचे ऐकण्याचा प्रयत्न करा. त्यांचा स्वर आणि उच्चार पहा.

त्यामुळे आता तुम्हाला रोजच्या वापरासाठी इंग्रजी वाक्ये कशी वापरायची हे कळले आहे, तुम्ही त्यांचा सराव कसा सुरू करण्याचा विचार करत आहात? तुमचे उत्तर खालील कमेंट बॉक्समध्ये आमच्यासोबत शेअर करा English Sentence Meaning In Marathi.

RELATED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 job Shabd in Marathi
Vibes Meaning in Marathi

Leave a Comment